โปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : เมื่อท่านตรวจเครดิตบูโร จะได้รับหนังสือ ” ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า ”เรารักในหลวง” ” วันที่ ๙ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ๕ แห่ง