เครดิตบูโรให้ความสำคัญสุขอนามัยและความปลอดภัยระหว่างการให้บริการ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง เพื่อป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

เครดิตบูโรให้ความสำคัญสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรและเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร

จึงเพิ่มมาตรการการป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการให้บริการ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง

เพื่อป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้

วิธีป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
• หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด มีมลภาวะ และผู้ป่วยไอจาม โดยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
• หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาล หรือพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น
• เลือกทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก
• ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำ สบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
• รักษาร่างกายให้อบอุ่น และพักผ่อนให้เพียงพอ
• หากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
• สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข