หยุดให้บริการ (ชั่วคราว) ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่านเคาน์เตอร์เอสเอ็มอีแบงก์ (95 สาขา) แบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป)

หยุดให้บริการ (ชั่วคราว)

ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร ผ่านเคาน์เตอร์เอสเอ็มอีแบงก์* (95 สาขา) แบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

*ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)