หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร (ชั่วคราว) วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 : เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ