ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี งาน งาน “ความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโรฯ” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์

ตรวจเครดิตบูโร..ฟรี

งาน “ความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโรและการบริหารการเงินส่วนบุคคล”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม ชั้น 4 กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์