งานโครงการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลด้าน Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน”

คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ได้รับเกียรติจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินด้านข้อมูลเครดิต” ในโครงการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลด้าน Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน” วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถ.สุรวงศ์