ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “ttb touch”

รับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ

ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือสถานะบัญชี ผ่านโมบายแอป “ttb touch” เลือกวิธีรับรายงานได้ 2 รูปแบบ

1.รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)

2.รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร)

– หากไม่ได้รับภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

หมายเหตุ 

กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 

ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
เลือกเมนู “อื่นๆ”
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
เลือก “ขอข้อมูลเครดิตบูโร”
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
เลือกรูปแบบขอรับข้อมูลเครดิตบูโร และ กด “ถัดไป”
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
โปรดตรวจสอบที่อยู่ และ/หรือ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง กรุณาทำการแก้ไข ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และ เลือก “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” และ กด “ถัดไป”
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
ชำระธรรมเนียมจากบัญชี กด “ถัดไป”
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
ตรวจสอบข้อมูล และ กด “ยืนยัน”
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”
แสดงผลการทำรายการ