ขั้นตอนการขอตรวจเครดิตบูโรที่ธนาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)