ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

กรณียื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สามารถยื่นคำขอได้ที่

• ธนาคารธนชาต
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
• ธนาคารกรุงศรี
• ธ.ก.ส.

• ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ) ตรวจสอบสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการ  >> คลิก << (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร.1545 หรือ www.thailandpost.co.th)

การให้บริการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารธนาชาต,บมจ.ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของประวัติธุรกรรมสินเชื่อของตนเองได้

ทั้งนี้ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบและรับชำระค่าตรวจสอบ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาและต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร

ขั้นตอนการขอยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาต,ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธนาคารกรุงศรี และที่ทำการไปรษณีย์ไทย

1. เจ้าของข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ท่านติดต่อ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลสัญชาติไทย

• บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

กรณีบุคคลต่างด้าว

• หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริง)

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย

3. ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย จะออกหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสาร ให้แก่ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้แก่ท่านภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำขอ ที่ธนาคาร

หมายเหตุ ในแบบฟอร์มการขอตรวจสอบ กรุณาระบุที่อยู่ของท่านที่จะให้บริษัทจัดส่งรายงานให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในกรณีที่บริษัทต้องการสอบถามเพิ่มเติม