พรบ.ข้อมูลเครดิต

พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เวอร์ชั่นภาษาไทย

(ฉบับที่ ๕) พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ๒๕๕๙)

English Version

(5 editions combined) Credit Information Business Act (B.E 2549)