“ข้อมูลเครดิต” คืออะไร?

เมื่อไปตรวจเครดิตบูโร เราก็จะได้รายงานข้อมูลเครดิตกลับมา แล้ว “ข้อมูลเครดิต” มันคืออะไรกันนะ? บอกอะไรกับเราบ้าง ตามมาดูกัน!

"ข้อมูลเครดิต" คืออะไร?

“ข้อมูลเครดิต” คือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และจะปรากฏบนรายงานข้อมูลเครดิตเมื่อมีผู้ขอเรียกดู

"ข้อมูลเครดิต" คืออะไร?

ปัจจุบันข้อมูลเครดิตประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนของลูกค้า
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ

"ข้อมูลเครดิต" คืออะไร?

1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนของลูกค้า
เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะเป็นชื่อ สถานที่ตั้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ
ประวัติการชำระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต รวมทั้งสถานะบัญชี

** “สถานะบัญชี” คือข้อมูลที่แสดงสถานะของบัญชีสินเชื่อแต่ละบัญชีที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เช่น สินเชื่อปกติ สินเชื่อที่ปิดบัญชีแล้ว สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน สินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น

"ข้อมูลเครดิต" คืออะไร?