ค่าใช้จ่ายในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน มีอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ว่า ในการกู้เงิน นอกจากเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรตามมาได้อีกบ้าง ก่อนตัดสินใจกู้ อย่าลืมพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะ

  • ค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้เงิน
  • ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน
  • ค่าธรรมเนียมจดจำนองของสำนักงานที่ดิน
  • ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด (คิดกับผู้กู้ในกรณีที่มีการชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองหมดภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด)
  • ค่าประกันชีวิต (ธนาคารบางแห่งกำหนดให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย)
  • ค่าประกันอัคคีภัย (ธนาคารทุกแห่งได้บังคับให้ผู้กู้เงินทำประกันอัคคีภัยโดยปริยาย)