ร่วมงานกับเรา

LOOKING FOR A CHALLENGING CAREER?

National Credit Bureau was established in 2003 with a main aim to contribute crucially to the country’s credit lending and economy. Supporting more than eighty financial institutions in Thailand, and with a robust growth in our business operations, we are now seeking high caliber and dynamic individuals to join our team. If you think you are up to this challenge, we would like to hear from you.

ตำแหน่ง ส่วนตรวจสอบการจัดทำและเปิดเผยคะแนนเครดิต สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส่วนตรวจสอบการจัดทำและเปิดเผยคะแนนเครดิต สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการเปิดเผยคะแนนเครดิต เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยคะแนนเครดิตของบริษัทข้อมูลเครดิต ลงวันที่ 16 กันยายน 2558
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการจัดทำและเปิดเผยคะแนนเครดิต  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

3.1  ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยให้ข้อมูลผลการตรวจสอบและผลการประเมินระดับการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการเปิดเผยคะแนนเครดิต
3.2  ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้แก่ การจัดทำแผนกิจกรรมตรวจสอบ (Activity Plan) ฝ่ายงาน หน่วยงาน หรือกิจกรรมตรวจสอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary survey) โดยการรวบรวมข้อมูล ทบทวนรายงานการตรวจสอบครั้งก่อนฯ ของฝ่ายงาน หน่วยงาน หรือกิจการรตรวจสอบที่รับได้รับมอบหมาย ตลอดจนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Audit Area การจัดทำแนวทางการตรวจสอบใน (Audit Program)  ตามงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในการเข้าตรวจสอบ การเข้าตรวจสอบ (Audit Field) ฝ่ายงาน หน่วยงาน หรือกิจกรรมตรวจสอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้คำแนะนำ หรือ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  แก่หน่วยงานรับตรวจ การจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นที่ตรวจพบกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน การรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบอย่างครบถ้วนแก่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการควบคุมภายใน  และจัดทำรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report)   และสรุปผลการตรวจสอบแก่ผู้รับการตรวจสอบ รวมทั้ง จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ สำหรับนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ
3.3   ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามข้อแนะนำของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4   ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5   ให้ข้อมูลและช่วยในการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปีละหนึ่งครั้ง  และการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3.6   ปฎิบัติตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนปฎิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3.7   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.8   หากมีประสบการณ์ด้าน IT Audit และ/หรือ ด้านการตรวจสอบการจัดทำและเปิดเผยคะแนนเครดิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ”

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
1.  ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี สถิติ คณิตศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี กรณีระดับหัวหน้างานประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
ในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี  สถิติ คณิตศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Application form
         

interested candidates, Please send your resume, attaching full details of qualifications, experiences, recent photo and expected salary to:

สนใจร่วมงานกับเรา 
ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2095-5800
E-mail : kanjana@ncb.co.th