ร่วมงานกับเรา

LOOKING FOR A CHALLENGING CAREER?

National Credit Bureau was established in 2003 with a main aim to contribute crucially to the country’s credit lending and economy. Supporting more than eighty financial institutions in Thailand, and with a robust growth in our business operations, we are now seeking high caliber and dynamic individuals to join our team. If you think you are up to this challenge, we would like to hear from you.

สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 1. อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน 1-3 ปี
 4. หากมีประกาศนียบัตร CIA /CPIAT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 2. ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบคำสั่ง รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถวนของข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน (Finance and Non Finance) ของบริษัท
 3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบ (IT General Controls) และตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls)
 5. ให้คำปรักษา คำแนะนำ สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี แก่หน่วยงานรับตรวจ
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 1. ปริญญาโท/ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
 2. ประสบการณ์ผ่านงานด้านกฎหมาย การกำกับการปฏิบัติงาน และหรือการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี
 3. คุณสมบัติอื่นๆมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีความเที่ยงธรรม
 4. ความเป็นกลาง ความใฝ่รู้ ความเป็นอิสระ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบ และหรือสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของสมาชิก เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กร
 2. ให้คำปรึกษา และหรือติดต่อประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิก และหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น
 3. กำกับดูแลและติดตามการจัดทำและการจัดส่งรายงานการตรวจสอบระบบข้อมูลภายในประจำปีของสมาชิก พร้อมสอบทาน ติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะตามรายงาน
 4. ประสานงานกับ ธปท. และฝ่ายเลขานุการ กคค. เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงหน่วยงานของรัฐทีมีหน้าที่กำกับดูแลหรือตรวจสอบสถาบันการเงิน
 5. พิจารณาและตรวจทานเอกสารผู้มีอำนาจดำเนินการด้านต่างๆ ของสมาชิก
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
Application form
         

interested candidates, Please send your resume, attaching full details of qualifications, experiences, recent photo and expected salary to:

สนใจร่วมงานกับเรา 
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2095-5800
E-mail : kanjana@ncb.co.th