ร่วมงานกับเรา

LOOKING FOR A CHALLENGING CAREER?

National Credit Bureau was established in 2003 with a main aim to contribute crucially to the country’s credit lending and economy. Supporting more than eighty financial institutions in Thailand, and with a robust growth in our business operations, we are now seeking high caliber and dynamic individuals to join our team. If you think you are up to this challenge, we would like to hear from you.

เจ้าหน้าที่ System & Network Engineer

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , Computer Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 –  3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูด) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับงานเครือข่าย :   ติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย & LAN cabling ขององค์กร และสาขา รวมถึงประสานงานดูแลเครือข่ายของสมาชิกกับ Data Center
  –      ติดตั้งและดูแลระบบ Network โดยอุปกรณ์ Router, Switch, Modem
  –      ดูแลและจัดการ connection เข้าใช้งานในแต่ละสำนักงานและสาขา
 2. ดูแลงานระบบ Internet Security
 3. ดูแล ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ดูแล Server System: ดูแลและจัดการ Server ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น

–  ดูแล ระบบ Anti-virus, Spy ware, Spam Email เพื่อป้องกัน และ แก้ไขการติด virusจาก   ภายนอก
–  ดูแล และให้คำปรึกษาในระบบงานของ CCTV, Backup, Voice Gateway, Mobile Gate way
–  ช่วยให้คำแนะนำ/ Support/ แก้ไขปัญหา ด้าน IT Technical แก่ส่วนงานอื่นๆ ตามที่ Request

เจ้าหน้าที่ Senior System & Network Engineer

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , Computer Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน 2 – 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร (เขียนและพูด) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
 • มีประสบการณ์ ในด้าน System & Network, Security
 • มีทักษะในการวางแผนงาน และการประสานงานการดูแลติดตั้งระบบงานและอุปกรณ์เครือข่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลงานเครือข่าย :   ติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย & LAN cabling ขององค์กร และสาขา รวมถึงประสานงานดูแลเครือข่ายของสมาชิกกับ Data Center
  –      ติดตั้งและดูแลระบบ Network โดยอุปกรณ์ Router, Switch, Modem
  –      ดูแลและจัดการ connection เข้าใช้งานในแต่ละสำนักงานและสาขา
 2. ดูแล ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ดูแล Server System: ดูแลและจัดการ Server ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การบริหารจัดการ และ update patch, service pack
 4. Monitor system & Network health, utilization and performance
 5. ดูแล ติดตามงานด้าน Internet & Cyber Security
 6. จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการทำงานโครงการ Project ที่เกี่ยวข้องกับงาน System & Network, Security
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

–  ดูแล ระบบ Anti-virus, Spy ware, Spam Email เพื่อป้องกัน และ แก้ไขการติด virusจาก   ภายนอก
–  ดูแล และให้คำปรึกษาในระบบงานของ CCTV, Backup, Voice Gateway, Mobile Gate way
–  ดูแล และ support ระบบงานต่างๆ ที่มี
–  ช่วยให้คำแนะนำ/ Support/ แก้ไขปัญหา ด้าน IT Technical แก่ส่วนงานอื่นๆ ตามที่ Request

Application form
         

interested candidates, Please send your resume, attaching full details of qualifications, experiences, recent photo and expected salary to:

สนใจร่วมงานกับเรา 
ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2095-5800
E-mail : kanjana@ncb.co.th