บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

ควรทำอย่างไร เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

ควรทำอย่างไร เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร เมื่อท่านชำระหนี้ครบถ้วนและปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่ต้องทำอะไร เนื่องจากสถาบันการเงินมีหน้าที่ตามกฎหมายในการนำส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโรในเดือนถัดไป ว่าท่านชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ภาระหนี้เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท สถานะบัญชีของท่านคือ “ปิดบัญชี” (11 : ปิดบัญชี) กรณีสถาบันการเงินโอนหรือขายหนี้ ของท่านไปยังผู้รับโอนซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร เมื่อท่านชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้นจากนิติบุคคลผู้รับโอน มายื่นคำร้องขอแก้ไขสถานะปิดบัญชี จาก “โอนหรือขายหนี้” เป็น “ลูกค้าได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว” ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทั้ง 5 แห่ง (เนื่องจากนิติบุคคลผู้รับโอนไม่ใช่สมาชิกเครดิตบูโร จึงไม่สามารถนำข้อมูลการชำระหนี้มาที่เครดิตบูโรได้) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ -...

Blacklist ความเข้าใจผิด…ที่ควรทราบ

Blacklist ความเข้าใจผิด…ที่ควรทราบ หลายท่านคิดว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรขึ้นบัญชีดำ หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า “ติด Blacklist” ความจริง!เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเครดิตบูโร จะทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น มิได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ”หรือ“Blacklist” อย่างที่เข้าใจกัน   เมื่อท่านขอกู้เงินแล้ว สถาบันการเงินไม่อนุมัติเงินกู้ อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น – รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด – ข้อมูลที่ปรากฎในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากท่านมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี หรือ ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร บุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน…แจ้งเรื่องได้ที่ 0-2643-1250 ที่มา :...

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “เมื่อสถาบันการเงิน ภาครัฐ และหน่วยงานค้าบริการน้ำ-ไฟ ลุกมาทำเรื่อง Big data” วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “เมื่อสถาบันการเงิน ภาครัฐ และหน่วยงานด้านบริการน้ำ-ไฟ ลุกมาทำเรื่อง Big data” วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561   เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ได้มีข่าวสารเผยแพร่การลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและยกระดับให้สามารถแข่งขันไปสู่ตลาดระดับสากลได้...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “เรียนรู้จากคำฮิต SME Start up Digital Fintech Big data…” วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “เรียนรู้จากคำฮิต SME Start up Digital Fintech Big data...” วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 บทความวันนี้อยากจะขอเกริ่นนำด้วยการย้อนแย้งไปยังช่วงเวลาไม่ช้าไม่นาน ผ่านคำฮิตติดดาว ไม่ว่าจะเป็น SME, Start up, Digital, Model, Fintech, Big data, AI, Robotic,...

คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ทิศทางเป็นไปด้วยดี” วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ "การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ทิศทางเป็นไปด้วยดี" วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ผมใคร่ขอชื่นชมท่านผู้บริหารกรม ส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนของการก้าวเข้ามากำกับดูแลการนำเงินที่เกินจากการให้กู้ยืมแก่สมาชิก เนื่องจากมีกระแสรับฝากเงินมากกว่าเงินที่ปล่อยกู้ออกไปให้กับสมาชิก เงินที่เป็นสภาพคล่อง ดังกล่าวได้ถูกผันมาลงทุนในตลาดตราสารหนี้หรือตราสารทุน (หุ้น) ใช้วิธีการ (1) ดำเนินการบริหารจัดการด้วยตนเอง (2) มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรับไปดำเนินการในรูปแบบการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) ทั้งนี้ทุกสหกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าแต่ก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด โดยหุ้นที่จะซื้อนั้นจะต้องถูกจัดอันดับ (Rating) ไม่ต่ำกว่าระดับ A-...

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร เครดิตบูโรเปรียบเสมือนเป็น “ถังข้อมูลที่บ่งบอกพฤติกรรมในเรื่องการก่อหนี้ การชำระหนี้” ที่ใหญ่ที่สุดของระบบการเงินไทย หากใครก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อในระบบ ก็สามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตเหล่านี้ได้จากเครดิตบูโร 1.ระบบเศรษฐกิจไทย – เป็นสัญญาณเตือนภัยของระบบการเงิน คือ สามารถนำเอาข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ให้เห็นทิศทางและความเสี่ยงของธุรกรรมสินเชื่อในระบบ – เป็นเครื่องมือในการอ่านสัญญาณเศรษฐกิจของสถาบันต่างๆ เพื่อไปคิดต่อว่าควรต้องออกมาตรการหรือต้องไปทำอะไรในเชิงการบริหารความเสี่ยง – เป็น “โครงสร้างพื้นฐาน” ของระบบการเงิน คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของระบบสถาบันการเงินในการนำมาใช้บริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 2.สถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้ หรือเจ้าหนี้ – มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการให้กู้ยืม ป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อปะัญหาความไม่มั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม ผ่านการใช้ข้อมูลเครดิตบูโร – ตรวจเช็คอาการของลูกหนี้ เพื่อวิเคราะห์หรือทบทวนสินเชื่อ...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “การปฏิรูปองค์กรจะเกิดได้ตั้งคำถามให้ถูก” วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ  "การปฏิรูปองค์กรจะเกิดได้ตั้งคำถามให้ถูก" นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 มีผู้คนถามผมมาอยู่ไม่น้อยว่า (1) ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของกระแสการใช้ชีวิต วิธีคิดของผู้คน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความแตกต่างระหว่างผู้คน ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการมองสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันของผู้คนที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ (Ecosystem) และในบางครั้งก็มีความสุดโต่งอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้น (2) ตัวเรา กิจการของเรา ความรับผิดชอบในองค์กรของเรา หรือกิจการ ที่เราดูแลบริหารจะไปรอดหรือไม่ จะ...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : “Big data กับความจริงและนโยบายที่ควรจะเป็นไป” : วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ Big data กับความจริงและนโยบายที่ควรจะเป็นไป นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ หนึ่งในหน่วยงานในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่งานวิจัย โครงสร้างตลาดสินเชื่อรายย่อยไทยและพฤติกรรมของสถาบันการเงิน จากข้อมูลที่ได้รับเครดิตบูโร ซึ่งเป็นข้อมูลธุรกรรมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนันแบงก์ จำนวนกว่า 90 แห่ง สิ่งที่ค้นพบในงานดังกล่าวได้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงว่า 1.โครงสร้างตลาดสินเชื่อรายย่อย ของไทยตั้งแต่ปี 2552-2559 มีทั้งสิ้น...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ Bangkok Fintech Fair 2018 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ Bangkok Fintech Fair 2018 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561   ในวันที่บทความนี้เผยแพร่ก็น่าจะเป็นวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดให้มีงานส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และส่งสัญญาณถึงสิ่งที่กำลังจะมา สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงการเงิน ที่มีเทคโนโลยีเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญในการให้บริการทางการเงิน มีผู้คนในอุตสาหกรรมการเงินระบุไว้ว่า ...ถึงผมไม่เข้าใจเทคโนโลยีมากนัก แต่มันก็จะเกิดขึ้น และมันจะเข้ามา รบกวนรูปแบบความเชื่อของลูกค้า รูปแบบธุรกิจเดิมภายใต้การบริหารของคณะกรรมการที่เราๆ นั่งดูแลกันอยู่ ถ้าธุรกิจที่เราดูแลบริหารจัดการจะรอด เห็นจะมีทางเดียวคือ "คิดให้มากกว่าการเป็นธนาคาร"...

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ : เริ่มเห็นความหวังเรื่องหนี้สินจากมุมมองสภาพัฒน์ : วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ เริ่มเห็นความหวังเรื่องหนี้สินจากมุมมองสภาพัฒน์ นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ได้เห็นข่าวสารของสภาพัฒน์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ได้เปิดเผยออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ ถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยล่าสุดไตรมาส 3 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2560) ว่า 1.มีอัตราการเพิ่มที่ชะลอลง (จำนวนหนี้ที่เพิ่มวิ่งช้าลงกว่าแต่ก่อน) คือ ภาระหนี้สินครัวเรือนมีมูลค่าเท่ากับ 11.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7%...

เรื่องน่าอ่าน