เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

| แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตนั้น ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยสมาคมธนาคารไทยได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีความประสงค์ให้มีแหล่งกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการให้กู้ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มงานทะเบียนเครดิตกลางขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2538 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบการเงินขึ้น โดยกล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตไว้ในส่วนขององค์กรทางการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการเงิน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศูนย์ข้อมูลเครดิตขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิต ซึ่งคณะทำงานดังกล่าว ก็ได้ดำเนินการจนกระทั่งจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในประเทศสหรัฐ...

รายชื่อผู้ถือหุ้น

|   บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร. (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. (66) 0-2231-4333 www.bbl.co.th   บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. (66) 0-2638-8272-3 www.cimbthai.com   บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร....

คณะกรรมการบริษัทฯ

| คณะกรรมการบริษัทฯ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล รองประธานกรรมการ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ นายสาธิต กุมาร พิลไล กรรมการ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ นายจารึก กังวานพณิชย์ กรรมการอิสระ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการอิสระ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท   ฝ่ายบริหาร นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่    

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

| บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิตด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุดในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิต เฉพาะแก่สมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของข้อมูล ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นผู้มีความจำเป็นโดยสุจริตตามกฎหมาย ในการใช้ข้อมูลเครดิตนั้น บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่มีข้อหารือเกี่ยวกับข้อมูลของตนที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลเครดิตเพื่อให้มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ โดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เหมาะสม

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

| คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ดังนี้ ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี...

นโยบายป้องกันความลับส่วนบุคคล

| บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลเครดิตของผู้บริโภคและนิติบุคคล ซึ่งบริษัทได้รับจากสมาชิกและเก็บไว้ในระบบข้อมูลของเรา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ให้สินเชื่อและลุกค้าสินเชื่อ ช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสินเชื่อเพียงพอที่จะพิจารณาการให้สินเชื่อ ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยใหู้ลูกค้าสินเชื่อทุกรายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อและบริการอื่นๆ ของสถาบันผู้ให้สินเชื่ออย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ถือว่าข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากสมาชิกจะถือเป็นความลับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อ เฉพาะที่ได้ให้ความยินยอมต่อสมาชิกตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาให้สินเชื่อเท่านั้น และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อต่อบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

| 1.วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.องค์ประกอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 2.1.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.2.คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้พนักงานบริษัท...

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

| กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก...

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม – Vision/Mission/Value

วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นองค์กรหลักในการทำให้บริการข้อมูลเครดิต ที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ พันธกิจ คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รักษามาตรฐานคุณภาพข้อมูลเครดิตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ค่านิยม เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ และจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ รักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซื่อตรง โปร่งใส...

เรื่องน่าอ่าน