ทำยังไงดีเมื่อมาตรวจเครดิตบูโรแล้วพบข้อมูลไม่ถูกต้อง?

ถ้าไปตรวจเครดิตบูโรแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่อัปเดตทำไงดี ไม่ต้องกังวลใจ ทำตามนี้ได้เลยค่ะ

  1. ติดต่อศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยกรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนารายงาน เครดิตบูโรที่ต้องการแก้ไขและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เครดิตบูโรจะแจ้งธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลนั้น ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งให้คุณทราบผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงและสถาบันการเงินได้แก้ไขแล้ว เครดิตบูโรจะส่งรายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่แก้ไขแล้วให้คุณ แต่หากสถาบันการเงินยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขตามที่ขอได้ และคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณมีสิทธิขอให้เครดิตบูโรบันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบข้อมูลเครดิต และสามารถยื่นอุทธรณ์ข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเพื่อพิจารณาได้

กรณีคุณไม่สะดวกมายื่นคำขอด้วยตนเอง สามารถ Download แบบคำขอได้ที่ www.ncb.co.th และส่งเอกสารคำขอพร้อมหลักฐาน มาทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)  เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  1. ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัญชี (ผู้ส่งข้อมูล) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจริง ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะแจ้งให้เครดิตบูโรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งผลให้คุณทราบภายใน 30 วัน หากสถาบันการเงินยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขตามที่ขอได้ และคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณมีสิทธิขอให้เครดิตบูโรบันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบข้อมูลเครดิต และสามารถยื่นอุทธรณ์ข้อโต้แย้งไว้ในระบบข้อมูลเครดิต และสามารถยื่นอุทธรณ์ข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเพื่อพิจารณาได้

ทำยังไงดีเมื่อตรวจเครดิตบูโรแล้วพบข้อมูลไม่ถูกต้อง?