คอลัมน์เศรษฐกิจคิดง่ายๆ “เมื่อสถาบันการเงิน ภาครัฐ และหน่วยงานค้าบริการน้ำ-ไฟ ลุกมาทำเรื่อง Big data” วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดง่ายๆ

“เมื่อสถาบันการเงิน ภาครัฐ และหน่วยงานด้านบริการน้ำ-ไฟ ลุกมาทำเรื่อง Big data

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ได้มีข่าวสารเผยแพร่การลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและยกระดับให้สามารถแข่งขันไปสู่ตลาดระดับสากลได้ สาระสำคัญคือ

  • จะมีการจัดตั้งองค์กรมาดาเนินภารกิจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME ในหลายด้าน

อาทิ ข้อมูลด้านการเงิน การใช้บริการสาธารณูปโภค ข้อมูลด้านแรงงาน ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยเน้นเปาหมายไปที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจากสถาบันการเงินของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงองค์กรพันธมิตรต่างๆ โดยมีเครดิตบูโรทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SME Financial Intelligence ในการให้คำปรึกษาด้านการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงให้อยู่ในลักษณะ Big Data

  • ต่อยอดให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเชิงสถิติให้อยู่ในลักษณะ Big Data without Identity

อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม เพื่อการจัดทำนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งข้อมูลความรู้ และการสร้างระบบนิเวศในการเป็นแหล่งที่จะทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบ Digital Platform

  • มุ่งเป้าไปที่การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ตลอดจนทำให้ภาครัฐสามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้ตรงเปา ตรงประเด็น และตรงกับกลุ่มเปาหมาย (Evidence Base Policy)

ไม่ใช่การใช้ความเชื่ออีกต่อไป และท้ายสุดคือความร่วมกันดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เห็นสมควร

  • สิ่งที่เราคาดหวังจะได้เห็นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า คือ สถาบันการเงินภาครัฐมีโปรแกรมเงินกู้ผ่านเครื่องมือ สื่อสาร (Digital Loan Service) ตอบโจทย์ความต้องการ รวดเร็วในการทราบผลว่าได้เงินกู้หรือไม่ได้ มีบริการให้ คำปรึกษาด้านความรู้และมี Platform ในการให้ SME ที่เป็นลูกค้าตนเองเข้ามาค้าขายบน Digital Platform นี้และมีการใช้ประโยชน์จากระบบการชำระเงินของชาติอย่างคึกคักนั่นเอง…ขอบคุณครับ