ไปตรวจเครดิตบูโรแล้วพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำยังไงดี?

ไปตรวจเครดิตบูโรแล้วพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำยังไงดี?

คุณสามารถยื่นเรื่องขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเครดิตได้ โดยการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และยื่นเรื่องโดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต” พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งมาที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อแจ้งไปยังสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกผู้นำส่งข้อมูลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอ โดยจะมีการแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขให้เจ้าของข้อมูลรับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ#เครดิตบูโร