โปรโมชั่น : ชำระค่าตรวจเครดิตบูโรผ่าน QR Code (ค่าบริการ 90 บาท) รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง