เครดิตบูโรปรับเวลาให้บริการตรวจเครดิตบูโร เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง