นิติบุคคลยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง