ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี  งาน “มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย.” จ.พิษณุโลก วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จ.พิษณุโลก