ตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายๆ ที่บ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19