ตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายๆ ที่บ้าน : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)