ตรวจนิติบุคคล : จะยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร (นิติบุคคล) ได้อย่างไรบ้าง