ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “สคฝ. การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินฯ จ.นราธิวาส ” วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.15 – 13.00 น.

โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)