LOOKING FOR A CHALLENGING CAREER?

National Credit Bureau was established in 2003 with a main aim to contribute crucially to the country’s credit lending and economy. Supporting more than eighty financial institutions in Thailand, and with a robust growth in our business operations, we are now seeking high caliber and dynamic individuals to join our team. If you think you are up to this challenge, we would like to hear from you.

1. เจ้าหน้าที่ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร

สังกัดฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคดี

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 2. มีความรู้ด้านกฏหมายข้อมูลเครดิต หรือ ความรู้ด้านสินเชื่อ
 3. ชอบความท้าทาย และสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานด้านบริการ
 5.  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 2. ให้บริการตอบปัญหา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตแก่บุคคลเจ้าของข้อมูลทั่วไป
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 1. อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน 1-3 ปี
 4. หากมีประกาศนียบัตร CIA /CPIAT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 2. ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบคำสั่ง รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถวนของข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน (Finance and Non Finance) ของบริษัท
 3. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบ (IT General Controls) และตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls)
 5. ให้คำปรักษา คำแนะนำ สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี แก่หน่วยงานรับตรวจ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติตำแหน่งงาน

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต อายุ 25-30 ปี
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายในบริษัทเอกชนอย่างน้อย 1-2 ปี
 3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้ความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 2. ร่างและตรวจสอบให้ความเห็นต่อนิติกรรมสัญญาของบริษัท
 3. งานทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท
 4. รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบสมาชิก

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 1. ปริญญาโท/ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
 2. ประสบการณ์ผ่านงานด้านกฎหมาย การกำกับการปฏิบัติงาน และหรือการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี
 3. คุณสมบัติอื่นๆมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีความเที่ยงธรรม
 4. ความเป็นกลาง ความใฝ่รู้ ความเป็นอิสระ ความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบ และหรือสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของสมาชิก เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กร
 2. ให้คำปรึกษา และหรือติดต่อประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิก และหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น
 3. กำกับดูแลและติดตามการจัดทำและการจัดส่งรายงานการตรวจสอบระบบข้อมูลภายในประจำปีของสมาชิก พร้อมสอบทาน ติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะตามรายงาน
 4. ประสานงานกับ ธปท. และฝ่ายเลขานุการ กคค. เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงหน่วยงานของรัฐทีมีหน้าที่กำกับดูแลหรือตรวจสอบสถาบันการเงิน
 5. พิจารณาและตรวจทานเอกสารผู้มีอำนาจดำเนินการด้านต่างๆ ของสมาชิก
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่

5. เจ้าหน้าที่ส่วนคุณภาพข้อมูล

คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 1. วุฒิการศึกปริญญาตรี อายุ 25 – 30 ปี
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประสานงาน
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 4. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
 5. มีความรอบครอบในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. แก้ไขข้อมูลเครดิตสมาชิก ระบบ Consumer & Commercial ตามที่สมาชิกร้องขอผ่านระบบ Helpdesk
 2. ตรวจสอบผลการแก้ไขให้มีความถูกต้องตามที่สมาชิกร้องขอหลังการแก้ไข
 3. ให้คำแนะนำการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ
 4. ประสานงานกับส่วนงาน Data Quality เมื่อพบความผิดปกติข้อมูลของสมาชิก
 5. ประสานงานกับส่วนงานรับเรื่องโต้แย้ง กรณีสมาชิกขอแก้ไขรายการดังกล่าว
 6. ดำเนินการ Run Batch ต่างๆ ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ Run Batch Enquiry สำหรับสมาชิกสืบค้นด้วยวิธี Batch, Run Batch Review กรณีสมาชิกนำส่ง Batch เพื่อการทบทวน และ Run Batch การแก้ไขข้อมูลของสมาชิก รวมถึงการ Extract Data จากฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของส่วนงานคุณภาพข้อมูล หรือตามที่สมาชิกร้องขอ และ Batch งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ดำเนินการ Purge ข้อมูลประจำเดือน, Purge ข้อมูลกรณีสมาชิกลาออก, ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสมาชิกในฐานข้อมูล กรณีสมาชิกแจ้งเปลี่ยนชื่อย่อ
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Application form 

interested candidates, Please send your resume, attaching full details of qualifications, experiences, recent photo and expected salary to:

สนใจร่วมงานกับเรา 
ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2095-5823 , 0-2095-5800, 0-2095-5810
E-mail : Thaworn@ncb.co.th