ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่าน Counter Service เอสเอ็มอีแบงก์ 95 สาขา ทั่วประเทศ

เพิ่มสาขายื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร พร้อมบริการแล้ว.. ทั่วไทย

  • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่าน Counter Service ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 95 สาขา ทั่วประเทศ
  • บุคคลธรรมดายื่นคำขอตรวจของตนเอง
  • นิติบุคคลยื่นคำขอตรวจของตนเอง (รวมมอบอำนาจ)
  • ส่งรายงานกลับภายใน 7 วันทำการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SME Development Bank Call Center โทร. 1357