เศรษฐกิจคิดง่ายๆ (ดิจิทัล) “บทความ​ เรื่องเร่งด่วนของ​ SME ที่เกี่ยวกับเครดิตบูโร” วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

บทความ​ เรื่องเร่งด่วนของ​ SME ที่เกี่ยวกับเครดิตบูโร​ เมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ได้เข้าทำหน้าที่​ และเปิดตัวโดยให้นโยบายและแนวทางถึงการที่ ประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคนของทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนับเป็นหัวหอกหลัก​ เป็นกำลังหลักในการลากจูง​ ขับเคลื่อน​ไปสู่เป็าหมายแน่นอนว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคการค้า ต้องรีบปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น​ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่​ SME หรือคนตัวเล็ก​...

ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “Thailand Smart Money 2019” จ.กรุงเทพฯ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00...

ตรวจเครดิตบูโร...ฟรี งาน "Thailand Smart Money 2019" จ.กรุงเทพฯ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (อยู่เยื้องกับบูธ SME D Bank)  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดช่องทางใหม่ “ทางด่วนแก้หนี้” สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เรียนท่านเจ้าของข้อมูล          เครดิตบูโรขอเรียนว่า ตามที่หน่วยงานภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นั้น  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต) ได้มีข้อแนะนำธนาคารและสถาบันการเงิน เกี่ยวกับ การนำส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ดังนี้          1.มีการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ       ...

เรื่องน่าอ่าน