เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัทฯ

| คณะกรรมการบริษัทฯ นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล รองประธานกรรมการ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร กรรมการ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ นายลอว์เรนซ์ ส่อง กรรมการ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ นายจารึก กังวานพณิชย์ กรรมการอิสระ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการอิสระ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายวรวิทย์ เจนธนากุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท   ฝ่ายบริหาร นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่    

History of National Credit Bureau Co.,Ltd.

| The concept to establish a credit data center started in 1961. The Thai Banker’s Association discussed with Bank of Thailand that there should be...

Shareholders

|   Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) 1222 Rama3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Tel: (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) 333 Silom Rd., Bangkok 10500 Tel: (66)...

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

| บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิตด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุดในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิต เฉพาะแก่สมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของข้อมูล ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นผู้มีความจำเป็นโดยสุจริตตามกฎหมาย ในการใช้ข้อมูลเครดิตนั้น บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่มีข้อหารือเกี่ยวกับข้อมูลของตนที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลเครดิตเพื่อให้มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ โดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เหมาะสม

ประวัติบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

| แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตนั้น ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยสมาคมธนาคารไทยได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีความประสงค์ให้มีแหล่งกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการให้กู้ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มงานทะเบียนเครดิตกลางขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2538 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบการเงินขึ้น โดยกล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตไว้ในส่วนขององค์กรทางการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการเงิน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศูนย์ข้อมูลเครดิตขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิต ซึ่งคณะทำงานดังกล่าว ก็ได้ดำเนินการจนกระทั่งจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในประเทศสหรัฐ...

Code of Ethics

| NCB shall provide credit information services with full integrity, accuracy and efficiency for the mutual benefits of borrowers and lenders. NCB shall provide...

ข้อความต้อนรับ

| วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ต่อสาธารณชนในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในอนาคตอันใกล้นี้ “บริษัทข้อมูลเครดิต” จะเป็นสิ่งคุ้นเคยในวงการธุรกิจไทย สำหรับความเป็นมานั้น เราจะพบว่าบริษัทข้อมูลเครดิตได้ตั้งขึ้นมานานนับศตวรรษในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นบทพิสูจน์อย่างดีถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้ข้อมูลเครดิตได้รับ นอกจากนี้ บริษัทข้อมูลเครดิตยังได้เอื้อประโยชน์ในการประเมินความเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อและช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อด้วย สำหรับประโยชน์ในระยะยาว บริษัทข้อมูลเครดิตยังช่วยตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการฉ้อฉลในการกู้ยืมอีกด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆ จะเป็นประโยชน์กับท่าน ในการใช้เครดิตข้อมูลเครดิตของท่านอย่างเป็นประโยชน์ และชาญฉลาดต่อไป ติดต่อ: คุณสุรพล โอภาสเสถียร (CEO) SurapolO@ncb.co.th

Board of Directors

| Board of Directors Mr.Prapas Kong-ied Chairman Mr.Chatchai Sirilai Vice Chairman Mr.Mongkon Leelatham Director Mr.Poomsak Aranyakasemsuk Director Mr.Wirawat Panthawangkun Director Miss Suteera Sripaibulya Director Mr.Lawrence Tsong Director Mr.Min Intanate Director Mr.Yuttachai Teyarachakul Director Mr.Khan Prachuabmoh Independent Director Mr.Charuek Kungwanphanich Independent Director Mr.Chanvit Nakburee Independent Director Pol.Gen.Jate Mongkolhutthi Advisor to the Board...

พรบ.ข้อมูลเครดิต

พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เวอร์ชั่นภาษาไทย (ฉบับที่ ๕) พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ๒๕๕๙) English Version (5 editions combined) Credit Information Business Act (B.E 2549)

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

| กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก...

เรื่องน่าอ่าน