เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Code of Ethics

| NCB shall provide credit information services with full integrity, accuracy and efficiency for the mutual benefits of borrowers and lenders. NCB shall provide...

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

| 1.วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.องค์ประกอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 2.1.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.2.คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้พนักงานบริษัท...

Audit Committee Charter

| 1.Objectives To appoint the authority, accountabilities, and responsibilities of the Audit Committee in compliance and supervise the performance of management in the areas of internal...

Corporate Governance Policy

| The Board of Directors has intention to encourage the company to be an effective organization in proceeding superb business, corporate governance policy, and excellent...

รายชื่อผู้ถือหุ้น

|   บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1222 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร. (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. (66) 0-2231-4333 www.bbl.co.th   บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. (66) 0-2638-8272-3 www.cimbthai.com   บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร....

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

| คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ดังนี้ ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี...

Shareholders

|   Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) 1222 Rama3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Tel: (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) 333 Silom Rd., Bangkok 10500 Tel: (66)...

Welcome

| This site was developed with the intention to disseminate to the public the information and knowledge on the concept of credit bureau in general...

คณะกรรมการบริษัทฯ

| คณะกรรมการบริษัทฯ นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล รองประธานกรรมการ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร กรรมการ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ นายลอว์เรนซ์ ส่อง กรรมการ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ นายจารึก กังวานพณิชย์ กรรมการอิสระ นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการอิสระ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายวรวิทย์ เจนธนากุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท   ฝ่ายบริหาร นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่    

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม – Vision/Mission/Value

วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นองค์กรหลักในการทำให้บริการข้อมูลเครดิต ที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ พันธกิจ คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รักษามาตรฐานคุณภาพข้อมูลเครดิตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ค่านิยม เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ และจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ รักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซื่อตรง โปร่งใส...

เรื่องน่าอ่าน