เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

| คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ดังนี้ ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี...

Code of Ethics

| NCB shall provide credit information services with full integrity, accuracy and efficiency for the mutual benefits of borrowers and lenders. NCB shall provide...

Board of Directors

| Board of Directors Mr.Poomsak Aranyakasemsuk Chairman Mr.Chatchai Sirilai Vice Chairman Miss Nartnaree Rathapat Director Mr.Boonchai Charassangsomboon Director Mr.Krit Jitjang Director Miss Suteera Sripaibulya Director Mr.Satish Kumar PILLAI Director Mr.Min Intanate Director Mr.Yuttachai Teyarachakul Director Mr.Khan Prachuabmoh Independent Director Mr.Charuek Kungwanphanich Independent Director Mr.Chanvit Nakburee Independent Director Pol.Gen.Jate Mongkolhutthi Advisor to...

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

| บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิตด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุดในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิต เฉพาะแก่สมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของข้อมูล ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นผู้มีความจำเป็นโดยสุจริตตามกฎหมาย ในการใช้ข้อมูลเครดิตนั้น บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่มีข้อหารือเกี่ยวกับข้อมูลของตนที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลเครดิตเพื่อให้มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ โดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เหมาะสม

Privacy Policy Statement

| The National Credit Bureau (NCB) strives to safeguard all credit information on individuals and juristic persons, which were received from our members and maintained...

Welcome

| This site was developed with the intention to disseminate to the public the information and knowledge on the concept of credit bureau in general...

Shareholders

|   Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) 1222 Rama3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Tel: (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) 333 Silom Rd., Bangkok 10500 Tel: (66)...

พรบ.ข้อมูลเครดิต

พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เวอร์ชั่นภาษาไทย (ฉบับที่ ๕) พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ๒๕๕๙) English Version (5 editions combined) Credit Information Business Act (B.E 2549)

นโยบายป้องกันความลับส่วนบุคคล

| บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลเครดิตของผู้บริโภคและนิติบุคคล ซึ่งบริษัทได้รับจากสมาชิกและเก็บไว้ในระบบข้อมูลของเรา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ให้สินเชื่อและลุกค้าสินเชื่อ ช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสินเชื่อเพียงพอที่จะพิจารณาการให้สินเชื่อ ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยใหู้ลูกค้าสินเชื่อทุกรายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อและบริการอื่นๆ ของสถาบันผู้ให้สินเชื่ออย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ถือว่าข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากสมาชิกจะถือเป็นความลับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อ เฉพาะที่ได้ให้ความยินยอมต่อสมาชิกตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาให้สินเชื่อเท่านั้น และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อต่อบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เรื่องน่าอ่าน