เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

| 1.วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.องค์ประกอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 2.1.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.2.คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้พนักงานบริษัท...

Welcome

| This site was developed with the intention to disseminate to the public the information and knowledge on the concept of credit bureau in general...

Corporate Governance Policy

| The Board of Directors has intention to encourage the company to be an effective organization in proceeding superb business, corporate governance policy, and excellent...

นโยบายป้องกันความลับส่วนบุคคล

| บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลเครดิตของผู้บริโภคและนิติบุคคล ซึ่งบริษัทได้รับจากสมาชิกและเก็บไว้ในระบบข้อมูลของเรา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ให้สินเชื่อและลุกค้าสินเชื่อ ช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสินเชื่อเพียงพอที่จะพิจารณาการให้สินเชื่อ ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยใหู้ลูกค้าสินเชื่อทุกรายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อและบริการอื่นๆ ของสถาบันผู้ให้สินเชื่ออย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ถือว่าข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากสมาชิกจะถือเป็นความลับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อ เฉพาะที่ได้ให้ความยินยอมต่อสมาชิกตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาให้สินเชื่อเท่านั้น และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อต่อบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม – Vision/Mission/Value

วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นองค์กรหลักในการทำให้บริการข้อมูลเครดิต ที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ พันธกิจ คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รักษามาตรฐานคุณภาพข้อมูลเครดิตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ค่านิยม เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ และจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ รักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซื่อตรง โปร่งใส...

Code of Ethics

| NCB shall provide credit information services with full integrity, accuracy and efficiency for the mutual benefits of borrowers and lenders. NCB shall provide...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) บริษัทจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล คือ อะไร ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท           ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อการค้นหาข้อมูล หรือบริการต่างๆ ของบริษัท และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่...

Shareholders

|   Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) 1222 Rama3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Tel: (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) 333 Silom Rd., Bangkok 10500 Tel: (66)...

Privacy Policy Statement

| The National Credit Bureau (NCB) strives to safeguard all credit information on individuals and juristic persons, which were received from our members and maintained...

เรื่องน่าอ่าน