เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม – Vision/Mission/Value

วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นองค์กรหลักในการทำให้บริการข้อมูลเครดิต ที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ พันธกิจ คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน รักษามาตรฐานคุณภาพข้อมูลเครดิตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ค่านิยม เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ และจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ รักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซื่อตรง โปร่งใส...

History of National Credit Bureau Co.,Ltd.

| The concept to establish a credit data center started in 1961. The Thai Banker’s Association discussed with Bank of Thailand that there should be...

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

| กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งได้รับความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่สมาชิก...

Shareholders

|   Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) 1222 Rama3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120 Tel: (66) 0-2296-2000 www.krungsri.com   Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) 333 Silom Rd., Bangkok 10500 Tel: (66)...

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

| 1.วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.องค์ประกอบ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 2.1.มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 2.2.คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้พนักงานบริษัท...

Board of Directors

| Board of Directors Mr.Poomsak Aranyakasemsuk Chairman Mr.Chatchai Sirilai Vice Chairman Miss Nartnaree Rathapat Director Mr.Boonchai Charassangsomboon Director Mr.Krit Jitjang Director Miss Suteera Sripaibulya Director Mr.Satish Kumar PILLAI Director Mr.Min Intanate Director Mr.Yuttachai Teyarachakul Director Mr.Khan Prachuabmoh Independent Director Mr.Charuek Kungwanphanich Independent Director Mr.Chanvit Nakburee Independent Director Pol.Gen.Jate Mongkolhutthi Advisor to...

นโยบายป้องกันความลับส่วนบุคคล

| บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลเครดิตของผู้บริโภคและนิติบุคคล ซึ่งบริษัทได้รับจากสมาชิกและเก็บไว้ในระบบข้อมูลของเรา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ให้สินเชื่อและลุกค้าสินเชื่อ ช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสินเชื่อเพียงพอที่จะพิจารณาการให้สินเชื่อ ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยใหู้ลูกค้าสินเชื่อทุกรายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อและบริการอื่นๆ ของสถาบันผู้ให้สินเชื่ออย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ถือว่าข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากสมาชิกจะถือเป็นความลับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อ เฉพาะที่ได้ให้ความยินยอมต่อสมาชิกตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาให้สินเชื่อเท่านั้น และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเชื่อต่อบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

Code of Ethics

| NCB shall provide credit information services with full integrity, accuracy and efficiency for the mutual benefits of borrowers and lenders. NCB shall provide...

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

| คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี ดังนี้ ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี...

เรื่องน่าอ่าน