ขั้นตอนในการรับคำขอใช้สิทธิตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเครดิต
และคำขอใช้สิทธิบันทึกข้อโต้แย้ง
 

 
   
   
 

 

 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 และที่แก้ไข          

           เมื่อเจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลเครดิตของตนไม่ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นคำขอใช้สิทธิตรวจสอบแก้ไขกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ี้ 1. เจ้าของข้อมูลยื่นคำขอใช้สิทธิตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเครดิตตามแบบที่บริษัทกำหนด (download) หรือทำเป็นหนังสือ พร้อมแนบเอกสารประกอบ

           บุคคลธรรมดา

            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือหนังสือเดินทาง
              (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
            • สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไข(ถ้ามี)
            • เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

           นิติบุคคล

            • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
              พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
            • สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไข (ถ้ามี)
            • เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

          เจ้าของข้อมูลจะต้องให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทบัญชีสินเชื่อ เลขที่บัญชีและชื่อสถาบันการเงินที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของข้อมูล กรณีนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับ ตราบริษัท (ถ้ามี)

2. NCB ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิตและเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับสมาชิกให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบ ดังนี้

            • บริษัทจะแจ้งไปยังสถาบันการเงินสมาชิกผู้นำส่งข้อมูลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอ
            • บริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
              ได้รับคำขอ
            • เมื่อเจ้าของข้อมูลได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลแล้ว หากเจ้าข้อมูลไม่เห็นด้วยกับผลการ
              ตรวจสอบหรือการแก้ไขข้อมูลนั้น สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิบันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของ
              บริษัทได้ และมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ในกรณีที่
              เห็นว่าบริษัทข้อมูลเครดิต สมาชิก หรือผู้ใช้บริการบันทึกข้อโต้แย้งไว้ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตาม
              หลักฐานที่ปรากฏ