ระเบียบการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตสำหรับบุคคลเจ้าของข้อมูล
 

 
   
   
 

 

 

         บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

- กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี

กรรมการผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

-กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

3. หนังสือมอบอำนาจ

-กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

4. หนังสือมอบอำนาจ

- ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ฉบับละ 20 บาท)

- ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก

เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐาน

อื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูล

- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล

ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทการบริการ

จำนวนรายงาน

บุคคลธรรดา

นิติบุคคล

ส่วนลดพิเศษ

ตรวจสอบครั้งเดียว

1

100 บาท

200 บาท

-

ตรวจสอบรายครึ่งปี

2

200 บาท

400 บาท

ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบรายไตรมาส

4

350 บาท

700 บาท

ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ตรวจสอบราย 2 เดือน

6

500 บาท

950 บาท

ลด 250 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

*ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท